Aktuell luftkvalitet i Danderyd

Kvävedioxid

 

Kvävedioxid är en gas som är starkt kopplat till förbränningsprocesser då syre och kväve reagerar vid höga temperaturer. Av dessa förbränningsprocesser är biltrafiken den störst bidragande källan i de flesta svenska tätorter, men på vissa platser kan betydande mängder också komma från energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart.

 

Mätningar och beräkningar visar att flera tätorter i Sverige har halter som vid starkt trafikerade gator överskrider miljökvalitetsnormen. Åtgärder har vidtagits för att minska halterna, men det går långsamt på grund av ökande trafikmängd och stor andel dieseldrivna fordon.

 

Kvävedioxid är en skadlig förorening i sig, men även en indikator för andra föroreningar från förbränning. Kopplingen till trafik gör att halterna ofta samvarierar med partikelhalter och andra föroreningar från trafiken. Exponering för höga kvävedioxidhalter bidrar till hjärt-/kärlsjukdomar och lungsjukdomar. Även vid relativt låga halter, i nivå med miljökvalitetsmålets precisering, observeras påverkan på barns luftvägshälsa.

(Källa: Luftguiden)

 

 

I graferna kan det finnas två gränsvärden representerade med röd och svart punktlinje.


MKN = miljökvalitetsnorm
MM= miljömål (riktvärde)

 

Norm och mål är olika för olika föroreningar, och de är också olika beroende på om man tittar på timmedelvärden eller dygnsmedelvärden. Både norm och mål tillåter oftast att det sker vissa överskridanden under året. Vissa föroreningar saknar norm och/eller mål för de visade medelvärdena. Se t.ex. Luftguiden för mer information.

Håll musmarkören över en graf för att se halterna som siffror. Zooma in ett visst tidsintervall genom att hålla ner vänster musknapp, dra över intervallet och släppa. Klicka på "Reset zoom" för att återgå till full visning.

(Preliminära mätdata, ej slutligt validerade)