Aktuell luftkvalitet i Danderyd

Ozon

 

Marknära ozon bildas i förorenad luft under inverkan av solljus. Utsläpp av kväveoxider, flyktiga organiska ämnen samt metan och kolmonoxid bidrar genom kemiska reaktioner till att ozon bildas. Det finns därför ett stort antal källor som i sig inte släpper ut ozon, men som ändå kan ge upphov till höga halter. Fordonsemissioner, vedeldning och användning av lösningsmedel hör till de viktigaste indirekta källorna. Ozonbildningen är väderberoende och under varma sommardagar med mycket solinstrålning kan höga halter förekomma.

 

Antalet episoder med höga halter av marknära ozon minskar, liksom antalet timmar med halter som är ”hälsorelevanta”. Miljökvalitetsnormen (120 μg/m3 för åttatimmarsmedelvärde) överskrids dock ofta, framför allt i södra Sverige. Årsmedelhalterna visar dessutom en ökande trend.

 

Det har noterats samband mellan exponering för ozon och dagligt antal dödsfall och sjukhusinläggningar, även där halterna inte är särskilt höga. Rekommenderade riktlinjer för maxhalter har därför skärpts på senare år. Det verkar dock inte finns något tydligt tröskelvärde. En stor variation finns i individers känslighet för ozon. Marknära ozon är också den största växtskadande luftföroreningen för jordbruket. Ozonet i omgivningsluften orsakar minskade skördar. Även skogens tillväxt och förmåga att ta upp koldioxid från luften minskar på grund av ozon.

(Källa: Luftguiden)

 

Håll musmarkören över en graf för att se halterna som siffror. Zooma in ett visst tidsintervall genom att hålla ner vänster musknapp, dra över intervallet och släppa. Klicka på "Reset zoom" för att återgå till full visning.

(Preliminära mätdata, ej slutligt validerade)